Rehabilitačný program pre vodičov

ČO HOVORÍ ZÁKON?

Podľa novely cestného zákona č. 8/2009 § 92 ods. 8 písm. c):

Ak držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B do dvoch rokov od udelenia vodičského oprávnenia skupiny B alebo od vrátenia vodičského oprávnenia ako vodič motorového vozidla dvakrát

  1. poruší pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo
  2. prekročí rýchlosť jazdy vozidiel ustanovenú týmto zákonom alebo vyplývajúcu z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia, orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o povinnosti podrobiť sa rehabilitačnému programu pre vodičov, doškoľovaciemu kurzu a o preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2.

Rehabilitačný program pre vodičov vykonáva posudzujúci psychológ.

Podmienky realizácie rehabilitačného programu

  • Rehabilitačný program pre vodičov pozostáva z troch skupinových stretnutí.
  • Každé stretnutie trvá 3 vyučovacie hodiny v rozsahu 50 minút s aspoň jednou psychohygienickou prestávkou počas jedného stretnutia.
  • Interval, v ktorom sa jednotlivé skupinové stretnutia realizujú je najmenej 7 kalendárnych dní, najneskoršie ukončenie psychologického vzdelávania je 6 týždňov od jeho začatia.
  • Skupinového stretnutia sa môžu zúčastniť v jednej skupine najmenej tri osoby a najviac desať osôb, ktoré sa podrobujú rehabilitačnému programu pre vodičov.
  • Náklady spojené s plnením povinností uhrádza ten, kto je povinný podrobiť sa týmto povinnostiam.

Novinky:


AKTUÁLNE TERMÍNY
Odborné poradenstvo pre vodičov 
Pre viac informácii nás neváhajte kontaktovať.NOVINKA

Pripravili sme pre Vás preventívny program pre mladých vodičov.

...všetky