Gnostik s.r.o je spoločnosť prostredníctvom ktorej Vám poskytujeme profesionálne služby v oblasti pracovnej a organizačnej psychológie a certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia. Odborným zástupcom a garantom profesionality poskytovaných psychologických služieb je Mgr. Daniela Minarovičová pracovný a organizačný psychológ, dopravný psychológ-LIC/2009/SKP/4D00072/081.

Mgr. Daniela Minarovičová 

pracovno-organizačný psychológ

dopravný psychológ

  • Univerzita Komenského Bratislava, Vysokoškolské štúdium druhého stupňa odbor psychológia
  • Univerzita Komenského Bratislava, Špecializačné štúdium dopravnej z psychológie
  • Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava , Špecializačné štúdium pracovná a organizačná psychológia
  • Certifikát o odbornej spôsobilosti na výkon certifikovanej pracovnej činnosti v zdravotníckom povolaní psychológ; dopravná psychológia (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov - § 56 ods. 3)
  • 600hod. psychoterapeutického výcviku v PCA-Rogersovskej terapii
  • Neustále vzdelávanie v psychológii prostredníctvom kurzov, seminárov, tréningov, výcvikov v oblasti pracovnej a organizačnej psychológie, dopravnej psychológie, poradenstva a i. organizovaných na Slovensku a v Českej republike
  • Od roku 1996 členka Slovenskej komory psychológov, majiteľka licencie (L1C) - odborný garant pre výkon  praxe v odbore pracovno-organizačný,  dopravný psychológ
  • Členka Asociácie dopravných psychológov SR

 

Novinky:


AKTUÁLNE TERMÍNY
Odborné poradenstvo pre vodičov 
Pre viac informácii nás neváhajte kontaktovať.NOVINKA

Pripravili sme pre Vás preventívny program pre mladých vodičov.

...všetky