Psychotesty vodičov

V zmysle Zbierky zákonov č. 8/2009:

podľa § 88 sa

Psychickou spôsobilosťou sa rozumie schopnosť viesť motorové vozidlo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia minimálnej úrovne psychických schopností.

Psychicky spôsobilý je ten, kto spĺňa minimálnu úroveň psychickej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel.

Psychická spôsobilosť sa posudzuje psychologickým vyšetrením.Psychickú spôsobilosť posudzuje psychológ s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia.

Psychologickému vyšetreniu je povinný podrobiť sa

žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, C+E, D, D+E a podskupiny C1, C1+E,D1 a D1+E a iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva podľa tohto zákona.

Pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C, C+E, D a D+E a podskupiny C1,C1+E, D1 a D1+E,

  • vozidlo s právom prednostnej jazdy
  • vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí
  • vozidlo využívané na zasielateľstvo ( kuriérske  služby)
  • vozidlo využívané na taxislužbu
  • vozidlo využívané na poskytovanie poštových služieb

Minimálne požiadavky na psychickú spôsobilosť a podrobnosti o jej posudzovaní ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom zdravotníctva.

podľa § 89

Vodiči uvedení v § 87 ods. 3 a 4 musia mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o zdravotnej spôsobilosti a vodiči uvedení v § 88 ods. 6 musia mať pri vedení motorového vozidla pri sebe aj doklad o psychickej spôsobilosti; na výzvu policajta sú povinní takýmto dokladom sa preukázať. Vodiči uvedení v § 87 ods. 3 a v § 88 ods. 6 sa preukazujú dokladom o zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti nie starším ako päť rokov, a ak ide o vodičov starších ako 65 rokov nie starším ako dva roky.

Náležitosti, obsah a vzory dokladov podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom zdravotníctva.

podľa § 91

Ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky, za ktoré mu bola uložená pokuta vo výške 60 eur a viac, orgán Policajného zboru rozhodne o preskúmaní psychickej spôsobilosti.

Čo si treba priniesť?

  • občiansky preukaz
  • rozhodnutie o podrobení sa odbornému poradenstvu u posudzujúceho  psychológa vydané dopravnou políciou
  • okuliare, ak ich používate

Novinky:


AKTUÁLNE TERMÍNY
Odborné poradenstvo pre vodičov 
Pre viac informácii nás neváhajte kontaktovať.NOVINKA

Pripravili sme pre Vás preventívny program pre mladých vodičov.

...všetky